+

નવા સંસદમાં વિશેષ સત્ર વચ્ચે ઉભો થયો નવો વિવાદ

સંસદના વિશેષ સત્રની શરૂઆત થવાની સાથે જ નવો વિવાદ પણ શરૂ થઇ ચુક્યો છે. નવા સંસદમાં જતા સમયે તમામ સદસ્યોને સંવિધાનની કોપી આપવામાં આવી હતી અને ત્યાથી જ આ વિવાદ…
Whatsapp share
facebook twitter