+

ભૌતિકશાસ્ત્રમાં નોબેલ પુરસ્કારની જાહેરાત કરવામાં આવી

ભૌતિકશાસ્ત્ર (Physics) ના નોબેલ પુરસ્કાર (Nobel Prize)ની જાહેરાત કરવામાં આવી છે. આ કેટેગરી માટે 2023 નો નોબેલ પુરસ્કાર સંયુક્ત રીતે પિયર ઓગસ્ટિની, ફેરેન્ક ક્રાઉઝ અને એની લ’હુલિયરને આપવામાં આવ્યો હતો.…

ભૌતિકશાસ્ત્ર (Physics) ના નોબેલ પુરસ્કાર (Nobel Prize)ની જાહેરાત કરવામાં આવી છે. આ કેટેગરી માટે 2023 નો નોબેલ પુરસ્કાર સંયુક્ત રીતે પિયર ઓગસ્ટિની, ફેરેન્ક ક્રાઉઝ અને એની લ’હુલિયરને આપવામાં આવ્યો હતો. આ સન્માન ઈલેક્ટ્રોન પરના અભ્યાસ માટે આપવામાં આવ્યું હતું.

Whatsapp share
facebook twitter