+

સૂઝ બૂઝ -મોટીવેશનલ સ્ટોરી 

પોડકાસ્ટ—કશિશ સૈયઢ   એક સુમસામ ગલીમાં મોડી રાત્રે એક છોકરી જતી હોય અને સામે જોવે 4 ગુંડાઓને.. તેને ખબર છે કે વારો પડશે.. ગુંડાઓ આક્રમણ કરશે.. પોતાને બચાવવા કેવી સૂઝ બૂઝ…
પોડકાસ્ટ—કશિશ સૈયઢ  

એક સુમસામ ગલીમાં મોડી રાત્રે એક છોકરી જતી હોય અને સામે જોવે 4 ગુંડાઓને.. તેને ખબર છે કે વારો પડશે.. ગુંડાઓ આક્રમણ કરશે.. પોતાને બચાવવા કેવી સૂઝ બૂઝ વાપરી શકે?

Whatsapp share
facebook twitter