+

જે ખાય ચણા એના પગ ચાલે ઘણા

Whatsapp share
facebook twitter