+

એક એવું દુર્લભ જીવ કે, જે સમુદ્રમાં 4000થી 5000 ફૂટ નીચે જોવા મળે છે

Whatsapp share
facebook twitter