+

ક્યારેય પણ આવા વ્યક્તિઓને સલાહ ના આપવી જોઈએ, બાકી….

Whatsapp share
facebook twitter