+

જીવતો પ્રેમ

એક એવા પ્રેમની કહાની જે દુનિયા માટે તો અધુરી રહી પણ બંને પ્રેમીઓના દિલમાં સતત ધબકતી રહી. અને છેલ્લે આવ્યો એવો વણાંક કે બધા વિચારતા રહી ગયા. Podcast By :…

એક એવા પ્રેમની કહાની જે દુનિયા માટે તો અધુરી રહી પણ બંને પ્રેમીઓના દિલમાં સતત ધબકતી રહી. અને છેલ્લે આવ્યો એવો વણાંક કે બધા વિચારતા રહી ગયા.

Podcast By : વિનોદ દેસાઈ

More in :
Whatsapp share
facebook twitter