+

બેંકમાં રૂ. 2000ની નોટ જમા જાઓ અને તે નકલી નિકળે તો શું થશે?

Whatsapp share
facebook twitter