+

મનનાં વશમાં નહીં, મનને વશમાં રાખે એ સુખી

Whatsapp share
facebook twitter