+

ગુજરાતમાં દૂધરેજ વડવાળા ધામનો ઇતિહાસ

વડવાળા ધામ દુધરેજ ને ઉજળી ગાદી પરંપરામાં જ્યાં નેક  ટેક નિયમ થી કાર્ય થાય છે. એવી ગૌરવશાળી ગાદી ઉપર શાંત, મીઠી અને મધુરભાષા, સહનશીલતાના અને કરુણાના અવતાર અને રબારી સમાજ જેને…
Whatsapp share
facebook twitter